Predictive factors of resistance to intravenous immunoglobulin and coronary artery lesions in Kawasaki disease
Hye Young Lee (Lee HY), Min Seob Song (Song MS)
Clin Exp Pediatr. 2016;59(12):477-482.   Published online 2016 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2016.59.12.477
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Usefulness of brain natriuretic peptide to distinguish Kawasaki disease from cervical lymphadenitis
Taichiro Muto, Yu Masuda, Nami Nakamura, Shingo Numoto, Shunsuke Kodama, Ryosuke Miyamoto, Kenji Miyata, Tomohito Hayakawa, Hiromitsu Mori, Yoshiyuki Kuroyanagi, Mitsuko Akaihata, Hideyuki Iwayama, Hirokazu Kurahashi, Yasuhito Shimomura, Takuhito Nagai, T
Pediatrics International.2022;[Epub]     CrossRef
Evaluating Lymph Node Stiffness to Differentiate Bacterial Cervical Lymphadenitis and Lymph Node–First Presentation of Kawasaki Disease by Shear Wave Elastography
Qin Qin, Dandan Wang, Lili Xu, Yuxia Lan, Minghui Tong
Journal of Ultrasound in Medicine.2021; 40(7): 1371.     CrossRef
Is there an association between intravenous immunoglobulin resistance and coronary artery lesion in Kawasaki disease?—Current evidence based on a meta-analysis
Xiaolan Zheng, Jinhui Li, Peng Yue, Lei Liu, Jiawen Li, Kaiyu Zhou, Yimin Hua, Yifei Li, Sherief Ghozy
PLOS ONE.2021; 16(3): e0248812.     CrossRef
Oxidised Low-Density Lipoprotein and Its Receptor-Mediated Endothelial Dysfunction Are Associated with Coronary Artery Lesions in Kawasaki Disease
Yue-E He, Hui-Xian Qiu, Rong-Zhou Wu, Xing Rong, Hai-Tang Xu, Ru-Lian Xiang, Mao-Ping Chu
Journal of Cardiovascular Translational Research.2020; 13(2): 204.     CrossRef
N-terminal pro-brain natriuretic peptide as a biomarker for predicting coronary artery lesion of Kawasaki disease
Xiaolan Zheng, Yi Zhang, Lei Liu, Peng Yue, Chuan Wang, Kaiyu Zhou, Yimin Hua, Gang Wu, Yifei Li
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Platelet-Derived Microparticles: A New Index of Monitoring Platelet Activation and Inflammation in Kawasaki Disease
Jing Jin, Jing Wang, Yadong Lu, Zhidan Fan, Na Huang, Le Ma, Haiguo Yu
The Indian Journal of Pediatrics.2019; 86(3): 250.     CrossRef
Risk factors for the occurrence and persistence of coronary aneurysms in Kawasaki disease
Soo-kyeong Jeon, Geena Kim, Hoon Ko, Joung-Hee Byun, Hyoung Doo Lee
Korean Journal of Pediatrics.2019; 62(4): 138.     CrossRef
Predictive risk factors of coronary artery aneurysms in Kawasaki disease
Hyang-Ok Woo
Korean Journal of Pediatrics.2019; 62(4): 124.     CrossRef
The role of age-specific N-terminal pro-brain natriuretic peptide cutoff values in predicting intravenous immunoglobulin resistance in Kawasaki disease: a prospective cohort study
Shuran Shao, Chunyan Luo, Kaiyu Zhou, Yimin Hua, Mei Wu, Lei Liu, Xiaoliang Liu, Chuan Wang
Pediatric Rheumatology.2019;[Epub]     CrossRef
Delta-neutrophil index: a potential predictor of coronary artery involvement in Kawasaki disease by retrospective analysis
Sang Hun Lee, Kyung Ok Ko, Jae Woo Lim, Jung Min Yoon, Young Hwa Song, Jong Wook Lee, Eun Jung Cheon
Rheumatology International.2019; 39(11): 1955.     CrossRef
Factors Predicting Resistance to Intravenous Immunoglobulin and Coronary Complications in Kawasaki Disease: IVIG Resistance in Kawasaki Disease
Ji Whan Han
Korean Circulation Journal.2018; 48(1): 86.     CrossRef
Predictors of intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease in children: a meta-analysis of 4442 cases
Xuan Li, Ye Chen, Yunjia Tang, Yueyue Ding, Qiuqin Xu, Lin Sun, Weiguo Qian, Guanghui Qian, Liqiang Qin, Haitao Lv
European Journal of Pediatrics.2018; 177(8): 1279.     CrossRef
A Decade of NT-proBNP in Acute Kawasaki Disease, from Physiological Response to Clinical Relevance
Audrey Dionne, Nagib Dahdah
Children.2018; 5(10): 141.     CrossRef