Benefits and risks of therapeutic alternatives for macrolide resistant Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children
Hyeon-Jong Yang (Yang HJ)
Clin Exp Pediatr. 2019;62(6):199-205.   Published online 2019 Mar 15     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2018.07367
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Current Mycoplasma pneumoniae epidemic among children in Shanghai: unusual pneumonia caused by usual pathogen
Xiao-Bo Zhang, Wen He, Yong-Hao Gui, Quan Lu, Yong Yin, Jian-Hua Zhang, Xiao-Yan Dong, Ying-Wen Wang, Ying-Zi Ye, Hong Xu, Jia-Yu Wang, Bing Shen, Dan-Ping Gu, Li-Bo Wang, Yi Wang
World Journal of Pediatrics.2024; 20(1): 5.     CrossRef
Cytokines and refractory mycoplasma pneumoniae pneumonia in children: a systematic review
Ming YU, Qin ZHANG, Haiou YAN
Minerva Pediatrics.2024;[Epub]     CrossRef
Effects of bronchoalveolar lavage on Mycoplasma Pneumoniae pneumonia: A propensity score matched-cohort study
Jinmiao Lu, Junqi Zhang, Guangfei Wang, Xiaobo Zhang, Zhiping Li
Frontiers in Pediatrics.2023;[Epub]     CrossRef
Mycoplasmas as Host Pantropic and Specific Pathogens: Clinical Implications, Gene Transfer, Virulence Factors, and Future Perspectives
Ali Dawood, Samah Attia Algharib, Gang Zhao, Tingting Zhu, Mingpu Qi, Kong Delai, Zhiyu Hao, Marawan A. Marawan, Ihsanullah Shirani, Aizhen Guo
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Construction of a Nomogram for Identifying Refractory Mycoplasma pneumoniae Pneumonia Among Macrolide-Unresponsive Mycoplasma pneumoniae Pneumonia in Children
Qiaoyi Xie, Xiaote Zhang, Wei Cui, Yajiao Pang
Journal of Inflammation Research.2022; Volume 15: 6495.     CrossRef
Rational stepwise approach for Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children
Ti-An Tsai, Chang-Ku Tsai, Kuang-Che Kuo, Hong-Ren Yu
Journal of Microbiology, Immunology and Infection.2021; 54(4): 557.     CrossRef
Epidemiology and clinical manifestations of children with macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae pneumonia in Southern Taiwan
Chih-Hao Chang, Chang-Ku Tsai, Ti-An Tsai, Sui-Ching Wang, Yi-Chen Lee, Chih-Min Tsai, Ta-Yu Liu, Kuang-Che Kuo, Chih-Cheng Chen, Hong-Ren Yu
Pediatrics & Neonatology.2021; 62(5): 536.     CrossRef
Are alternative antibiotics needed for antibiotic-nonresponsive Mycoplasma pneumoniae pneumonia?
Eun-Ae Yang, Kyung-Yil Lee
Clinical and Experimental Pediatrics.2020; 63(2): 44.     CrossRef
How can we treat childhood mycoplasma pneumonia in real practice?
Hyeon-Jong Yang
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2020; 8(2): 51.     CrossRef
Tigecycline in the treatment of fulminant Mycoplasma pneumoniae pneumonia non-responsive to azithromycin and fluoroquinolone
Xin Yuan, Jie Liu, Changqing Bai, Wenkai Niu, Jingjing Wang, Puyuan Li, Huiying Liu, Yuan Luo
Medicine.2020; 99(28): e21128.     CrossRef
Mycoplasma pneumoniae: Atypical Pathogen in Community Acquired Pneumonia
Abdul-Rahman Mamdouh Mohammad, Rehab Mahmoud Abd El-Baky, Eman Farouk Ahmed
Journal of Pure and Applied Microbiology.2020; 14(4): 2265.     CrossRef