Guideline for advanced neuroimaging in pediatric epilepsy
Yun Jung Hur (Hur YJ)
Clin Exp Pediatr. 2020;63(3):100-101.   Published online 2020 Mar 6     DOI: https://doi.org/10.3345/cep.2019.01403
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Ballistocardiogram artifact removal in simultaneous EEG-fMRI using generative adversarial network
Guang Lin, Jianhai Zhang, Yuxi Liu, Tianyang Gao, Wanzeng Kong, Xu Lei, Tao Qiu
Journal of Neuroscience Methods.2022; 371: 109498.     CrossRef