Importance of maintaining a high childhood vaccination rate and surveillance program against Japanese encephalitis in Korea
Su Eun Park
Clin Exp Pediatr. 2022;65(3):127-128.   Published online 2022 Feb 16     DOI: https://doi.org/10.3345/cep.2021.01557
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of different vaccine strategies for the control of Japanese encephalitis in mainland China from 1961 to 2020: A quantitative analysis
Tianshan Shi, Lei Meng, Donghua Li, Na Jin, Xiangkai Zhao, Xiaoshu Zhang, Yanchen Liu, Hongmiao Zheng, Xin Zhao, Juansheng Li, Xiping Shen, Xiaowei Ren
Vaccine.2022; 40(43): 6243.     CrossRef