Secondary paroxysmal dyskinesia associated with 2009 H1N1 infection
Yun Jung Hur (Hur YJ), Taegyu Hwang (Hwang T)
Clin Exp Pediatr. 2013;56(1):42-44.   Published online 2013 Jan 29     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2013.56.1.42
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Phenotypic and Genetic Spectrum of Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia in China
Xiao‐Jun Huang, Shi‐Ge Wang, Xia‐Nan Guo, Wo‐Tu Tian, Fei‐Xia Zhan, Ze‐Yu Zhu, Xiao‐Meng Yin, Qing Liu, Kai‐Li Yin, Xiao‐Rong Liu, Yu Zhang, Zhen‐Guo Liu, Xiao‐Li Liu, Lan Zheng, Tian Wang, Li Wu, Tian‐Yi Rong, Yan Wang, Mei Zhang, Guang‐Hui Bi, Wei‐Guo T
Movement Disorders.2020; 35(8): 1428.     CrossRef
Psychogenic paroxysmal movement disorders – Clinical features and diagnostic clues
Christos Ganos, Maria Aguirregomozcorta, Amit Batla, Maria Stamelou, Petra Schwingenschuh, Alexander Münchau, Mark J. Edwards, Kailash P. Bhatia
Parkinsonism & Related Disorders.2014; 20(1): 41.     CrossRef